Kedy sme tu

RCKlbko je otvorené v pondelok až štvrtok od 9:00 do 11:30. (Počas školských prázdnin je Klbko zatvorené)

icoTýždenný program icoZažili sme ADLO Bezpečnostné dvere Karlova Ves Bývajme bezpečne únia materských centier

O Klbku

foto foto

Čo je Klbko?

Rodinné centrum Klbko je občianske združenie, ktoré funguje už od roku 2002. Pracuje len na dobrovoľníckom princípe, princípe vzájomnej pomoci a zdieľania, pričom mamičky (aktívne členky, sympatizantky a dobrovoľníčky) a oteckovia (dobrovoľníci)  sa starajú o celú prevádzku centra, o pravidelný program a akcie centra bez nároku naodmenu.  Naše aktivity financujeme len z dobrovoľného vstupného, členského príspevku, 2/3 percent, darov, grantov a dotácií. Medzi našich hlavných a neutíchajúcich podporovateľov patrí Miestny úrad Karlova Ves, Minoriti z Kostola sv. Františka a Magistrát hlavného mesta Bratislava.

¾Klbko v číslach

Klbko funguje vďaka aktivite približne 20 dobrovoľníčiek a vyše 100 sympatizantiek, ktoré nás stále podporujú a pomáhajú nám. Otvorené máme okolo 190 dní v roku a navštívi nás vyše 2500 návštevníkov, z toho 1500 detí. Naše dobrovoľníčky tak odpracujú vyše 1000 hodín ročne len na pravidelnom programe. Organizujeme okolo 40 rôznych akcií mimo pravidleného programu a neustále podávame žiadosti na dotácie a granty.

Naše poslanie.

Poslaním rodinného centra je dosiahnuť úctu a uznanie materstva a rodičovstva v spoločnosti a spoluvytvárať podporujúce podmienky pre materstvo a rodičovstvo v najvyššom záujme dieťaťa a rodiny. Snažíme sa preto vytvárať spoločný priestor pre mamičky s deťmi a ich rodinných príslušníkov.

  

Kľúčové hodnoty.

zameranie na vzťahy

 • pomáhať upevňovať vzťah matka – dieťa, ako aj rodič - dieťa
 • rešpektovať neúplné rodiny, no napriek tomu napomáhať a udržiavať rodinu ako zväzok ženy, muža a detí
 • umožňovať rodinám vytvárať nové neformálne vzťahy s inými rodinami
 • umožniť deťom nadväzovať prvé sociálne väzby s rovesníkmi
 • vytvárať osobný vzťah k RC Klbko vďaka dobrovoľnej práci

partnerstvo

 • spoločný cieľ – ťaháme za jeden povraz
 • rovnocenný vzťah – všetci rodičia majú právo na  určovanie chodu RC Klbko
 • otvorenosť v komunikácii – kde sa mlčí, množia sa  nedorozumenia
 • osobné poznanie – preferovanie tykania, každý nový rodič je medzi nami vítaný

dostupnosť

 • cenová dostupnosť vstupu do RC Klbko a účasti na jeho aktivitách
 • aktívne zapájanie rodičov do ponúkaných činností 
 • informovanosť rodičov a okolia o aktivitách RC Klbko

orientácia na osobnosť

 • motivácia rodičov a hlavne mamičiek k ich osobnostnému aj profesionálnemu rastu
 • ponuka nových príležitostí na rozvíjanie schopností rodičov
 • povzbudzovanie k zodpovednosti za jednotlivé programy a projekty